Reviste russe:

Chopper-bike.ru Ducati Kombat

Ducati Kombat by Gianni Pellegrino

Duc.Ster Drag from Gianni Pellegrino

Due ruote motonline.com :

Duc.Ster Drag (foto)

AMD World Championship:

Duc.Ster Drag 2009 European Championship competitor